Skip to main content Skip to search

Archives for Corona update

Dga-beloningen, welke mogelijkheden zijn er in deze tijden?

Velen worden getroffen door de coronacrisis. Het kabinet heeft inmiddels allerlei maatregelen getroffen voor ondernemers. Wat nu voor de dga? Wat kunt u regelen en adviseren om door de coranacrisis te komen?

NOW
Een van de maatregelen betreft de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Op basis hiervan kunnen ondernemers, onder voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% van de loonsom. Dga’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en vrijwillig verzekerden, komen niet in aanmerking voor de NOW. De dga heeft dan eventueel alleen recht op de Tozo, de regeling voor zzp’ers voor een uitkering tot bijstandsniveau.

Tozo
Ondernemers die beneden het bestaansminimum dreigen te komen, kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) een uitkering aanvragen die het inkomen aanvult tot het bestaansminimum. De maximumtermijn is drie maanden en het maximumbedrag is € 1.500 netto per maand.

Dga
Als dga is men in beginsel geen zelfstandig ondernemer, maar voor het Bbz, en dus voor de Tozo, wordt de dga wel als zelfstandig ondernemer aangemerkt indien men als dga alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezit en gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming werkt.
Tip!  Uw cliënt (dga) kan dus een beroep op deze regeling doen, mits hij voldoet aan het urencriterium, volledige zeggenschap heeft, de financiële risico’s draagt en de BV het dga-salaris niet kan uitbetalen.

Fiscaal gebruikelijk loon
Als dga is men op basis van artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 verplicht om een gebruikelijk loon uit de BV op te nemen. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon in 2020 is € 46.000. In verliesgevende situaties kon de dga al tot een lager loon besluiten.

Lager fiscaal gebruikelijk loon
Inmiddels is bekend geworden dat de BV en de dga in 2020 een lager loon mogen afspreken in verhouding tot de omzetdaling. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit is toegestaan als de crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en de liquiditeit van de BV. Dit wordt achteraf getoetst aan het einde van het jaar, aangezien er dan meer duidelijkheid bestaat over het effect van de coronacrisis op de resultaten van de BV. Loon dat de dga al heeft genoten over de verstreken perioden in 2020, kan niet worden teruggedraaid. Mocht op het einde van het jaar dus blijken dat het loon van de dga ten onrechte naar beneden is bijgesteld, dan moet er achteraf een correctie plaatsvinden. Weeg dit dus zorgvuldig af, stem dit schriftelijk af met uw dga-cliënt en leg dit goed vast in het cliëntendossier.

Vaste reiskostenvergoeding dga
Inmiddels zitten we al een aantal weken in een ‘intelligente lockdown’. Veel werknemers, en ook dga’s, werken nu gedwongen thuis. Geen woon-werkverkeer dus.

Reiskosten
Aan werknemers en dga’s kunnen de reiskosten worden vergoed. Op declaratiebasis bedraagt deze onbelaste vergoeding € 0,19 per kilometer. Bij een hogere vergoeding is het meerdere belast. De reiskosten kunnen ook worden vergoed via een vaste kostenvergoeding. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een (fulltime)werknemer ten minste 128 dagen per jaar naar een vaste werkplaats rijden. Ook dga’s komen in aanmerking voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Goedkeuring gebruiken
Als een werknemer langdurig afwezig is, dan moet de vaste onbelaste reiskostenvergoeding na deze periode worden stopgezet. Langdurig betekent meer dan zes weken. Aanvankelijk werd aangenomen dat indien een werknemer en dus ook een dga langdurig thuis werkt door de coronacrisis, ook deze vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet worden stopgezet. Op 14 april 2020 schreef het Ministerie van Financiën in een brief dat zij het in deze bijzondere tijd ongewenst vindt dat een werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of tot het belast loon moet rekenen. Het is dus goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding, op dezelfde manier als voor deze crisis, onbelast kan worden vergoed. Een wijziging in het reispatroon veroorzaakt door de coronacrisis, leidt dus niet tot fiscaal verplichte aanpassing van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Laptop of extra beeldscherm
Het is ook mogelijk om vanuit de BV bijv. een extra laptop of tweede beeldscherm onbelast ter beschikking te stellen aan een dga (werknemer van de BV). Hiervoor geldt dat de BV de kosten van de voorziening moet betalen en dat deze niet worden doorberekend aan de dga. Verder geldt dat de voorziening noodzakelijk moet zijn voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking (dit zal meestal geen probleem zijn: bijv. voor de bankrekening is internet nodig).

Internetaansluiting
Ook kan de BV de internetaansluiting thuis onbelast vergoeden. Hierbij geldt eveneens de voorwaarde dat er moet worden voldaan aan het hiervoor genoemde noodzakelijkheidscriterium. Vaak is er sprake van een alles-in-één pakket, waarin ook de tv zit. In dat geval mag de BV alleen het internetdeel van de kosten vergoeden.

Read more

Uitgifte vouchers of tegoedbonnen, hoe zit het met de btw?

Er worden tijdens deze coronacrisis tal van initiatieven ontwikkeld door ondernemers om het hoofd boven water te houden. Een daarvan is de uitgifte van waardebonnen, tegoedbonnen of vouchers. Hoe zit het dan met de btw?

Omzet naar voren halen
Om bepaalde sectoren te ondersteunen, wordt er opgeroepen om waardebonnen of vouchers te kopen, bijv. om op een later moment uit eten te gaan of (eventueel met korting) een massage te krijgen. Op deze manier proberen ondernemers omzet naar voren te halen en hun liquiditeit enigszins te verbeteren.

Hoe zit het met de btw?
Een veelgestelde vraag is welke gevolgen dit heeft voor de btw. Moet de btw worden afgedragen op het moment dat een voucher wordt verkocht of als deze wordt ingeleverd? Dit is afhankelijk van het soort voucher.

Enkelvoudige vouchers

Vooraf duidelijk waar het om gaat
Op hoofdlijnen zijn er fiscaal namelijk twee soorten vouchers, te weten enkelvoudige en meervoudige. Bij een enkelvoudige voucher staat op het moment van verkoop reeds vast waar de levering of dienst te zijner tijd zal plaatsvinden (in welk land). Daarnaast is al duidelijk wie de leverancier zal zijn en welk btw-tarief er van toepassing is. Denk hierbij aan een tegoedbon voor een massage.
Let op:  Enkelvoudige vouchers zien niet per definitie op eenmalige leveringen of diensten. Zo is de welbekende 10-badenkaart voor het zwembad ook een enkelvoudige voucher.

Btw bij uitgifte verschuldigd
Voor de heffing van de btw geldt dat deze direct bij verkoop van de enkelvoudige voucher is verschuldigd. Het moment waarop de voucher wordt ingewisseld, doet niet ter zake.

Meervoudige vouchers

Meerdere mogelijkheden
Op het moment dat het nog niet geheel duidelijk is waar de levering of de dienst plaats zal vinden, wie de leverancier zal zijn of welk btw-tarief er van toepassing is, is er sprake van een meervoudige voucher. Denk bijv. aan een hotelbon, omdat hierbij nog niet duidelijk is in welk hotel er overnacht gaat worden. Maar ook een tegoedbon voor een luxe diner valt hieronder. Weliswaar is dan wel al bekend bij welk restaurant de klant gaat eten, het toepasselijke btw-tarief is nog onduidelijk. De bon kan namelijk zowel worden gebruikt voor het eten (laag btw-tarief) als alcoholhoudende drankjes (hoog btw-tarief).

Btw verschuldigd bij inlevering
In een dergelijke situatie kan bij de verkoop van de voucher nog niet worden bepaald door wie en hoeveel btw er moet worden afgedragen. Daardoor is de btw-heffing hierbij uitgesteld tot het moment dat de voucher daadwerkelijk wordt ingeleverd. Pas op dat moment moet de leverancier van de dienst of het goed de btw in zijn aangifte opnemen.

Tegoedbonnen

Bij annuleringen
Veel afspraken worden op dit moment geannuleerd. Wat nu als u uw klanten hiervoor een tegoedbon geeft? Hoe pakt dit uit voor de btw?

Zonder bijbetaling
Als de tegoedbon wordt verstrekt zonder dat de klant bij inwisseling hoeft bij te betalen, is er in feite sprake van een voucher. Hiervoor gelden de regels die in dit artikel zijn besproken.

Met bijbetaling
Moet er bij inwisseling wel worden bijbetaald, dan is er in feite sprake van een kortingsbon. De uitgifte hiervan is belast met btw. Op het moment dat de bon bij u wordt ingewisseld, komt de korting in mindering op het factuurbedrag en zodoende op de daarover verschuldigde btw.

Ga na of uw voucher een enkelvoudige of een meervoudige voucher is. Dit verschil is namelijk bepalend voor de btw-heffing. Uiteraard is het mogelijk om op basis van de steunmaatregelen voor de daadwerkelijke afdracht van de btw bij de Belastingdienst drie maanden uitstel van betaling aan te vragen.

Read more

Hulpmaatregelen Tozo en NOW, wat voor de BV en dga?

Ondernemersland wordt overspoeld met hulpmaatregelen. Prachtig, maar ziet u door de bomen het bos nog? Wat is er nu wel of niet geschikt voor de BV of diens dga? We zetten het voor u op een rijtje.

Tozo

Veel zelfstandigen die inkomsten mislopen in verband met de coronacrisis, kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Op basis van deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers die aan de voorwaarden voldoen:

  1. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen tot het sociaal minimum. Dit komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden of maximaal € 1.050 (netto) voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. De maximale uitkeringsduur bedraagt drie maanden en kan met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020 worden aangevraagd. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 mei 2020. Tip.  Er wordt geen vermogens- of partnertoets toegepast. Ook hoeft u de uitkering niet terug te betalen. Let op.  De werkelijke genoten inkomsten controleert de gemeente achteraf.
  2. een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157, tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening bedraagt drie jaar. Tot 2021 hoeft u niet af te lossen. Bij de aanvraag dient er aannemelijk te worden gemaakt dat het bedrijf een liquiditeitsprobleem heeft als gevolg van de coronacrisis.

Inlichtingenplicht
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering (bijv. uw veranderde inkomenssituatie), bent u verplicht om dit bij uw gemeente te melden. De gemeente zal de uitkering dan aanpassen of stopzetten.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • u woont in Nederland en uw bedrijf (of de hoofdzakelijke werkzaamheden) is eveneens in Nederland gevestigd;
  • u voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar);
  • uw onderneming is voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Starters
Bent u nog geen jaar geleden gestart met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam te zijn geweest in uw bedrijf. Ook niet-facturabele uren, zoals het administreren, het bijwerken van de website en acquisitie tellen mee.

Wat met de dga?
Ook als dga van een BV kunt u een beroep doen op de tijdelijke regeling als:

  • u voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week werkzaam bent in de onderneming;
  • er sprake is van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s;
  • u verklaart en aannemelijk kunt maken dat de BV u nu geen salaris kan uitbetalen.

Aanvraag
Vraag de Tozo aan in uw woongemeente.

NOW

Heeft u een omzetverlies van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden, dan kunt u vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen. Het percentage van de tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (20% van 90%) van de loonsom, etc.

Formule
De NOW is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De formule hiervoor is (voor werkgevers die maandaangifte loonheffingen doen): A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Dit is de rekenregel voor de subsidie voor de loonkosten tussen 1 maart en 31 mei 2020.

Voorschot
Van de berekende subsidie via de formule krijgt u een voorschot van 80%. Aangegeven wordt dat dit voorschot binnen twee à vier weken na de aanvraag in drie termijnen ter beschikking komt, maar mogelijk eerder.

Welke werknemers?
De subsidie is bedoeld voor de loonkosten van alle werknemers die bij u in dienst zijn. Het salaris van flexwerkers wordt ook gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s vallen niet onder deze regeling.

Voorwaarden
Een voorwaarde is dat u uw medewerkers hun reguliere salaris blijft doorbetalen. Daarbij mag u tijdens de subsidieperiode geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ontslaat u wel een werknemer om deze reden, dan wordt het loon van de desbetreffende werknemer(s) verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom die bepalend is voor de subsidie.

Definitieve vaststelling
24 weken na de subsidieperiode dient u de definitieve aanvraag in te dienen. Doet u dit niet, dan moet u het voorschot terugbetalen.
Let op: Indien u relatief een even groot omzetverlies heeft als een daling van de loonsom (bijv. 50% omzetverlies en 50% minder loonsom), krijgt u geen subsidie!De NOW is voor werknemers en de dga als deze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De berekening luistert zeer nauw en u wilt niet dat u later terug moet betalen! De Tozo is gebaseerd op de Bbz en is voor alle zelfstandigen.

Read more

Reiskostenvergoedingen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis worden werknemers opgeroepen om thuis te werken als dat enigszins mogelijk is. Dit heeft ook gevolgen voor de reiskostenvergoedingen die u aan uw werknemers betaalt. Welke varianten zijn er?

Geen reiskostenvergoeding meer
Op declaratiebasis

U kunt er natuurlijk voor kiezen om de reiskostenvergoeding van uw werknemer stop te zetten. De werknemer maakt immers geen kosten meer. Let op. Uiteraard is dat alleen mogelijk als u op declaratiebasis de reiskosten in geld uitbetaalt of de werkelijke kosten van bijv. het openbaar vervoer vergoedt.

Vaste vergoeding woon-werkverkeer
Praktische regeling

Misschien betaalt u net als veel andere werkgevers een vast bedrag van € 0,19 per kilometer aan uw werknemers en past u daarbij de praktische methode toe die de Belastingdienst toestaat.

Berekening vaste vergoeding
Deze methode houdt in dat u ervan uitgaat dat een fulltime werkende werknemer 214 dagen per jaar naar de werkplek reist. De maandelijkse onbelaste reiskostenvergoeding is dan 1/12 x 214 x € 0,19 x reisafstand per dag.

Bij afwezigheid van de werknemer
Kortdurend

Deze praktische regeling mag u bij kortdurende afwezigheid van de werknemer (bijv. bij ziekte) blijven toepassen. Er zijn twee varianten.

Mogelijkheid 1: kortdurend doorbetalen
De eerste mogelijkheid houdt in dat u de reiskostenvergoeding in de maand waarin de werknemer stopt met reizen en de daaropvolgende maand nog doorbetaalt. In de meeste gevallen gaat het dan tijdens de coronacrisis om maart en april.

Weer aan het werk
Als de werknemer weer naar zijn werkplek komt, dan mag u in die maand nog geen onbelaste reiskostenvergoeding betalen, maar pas vanaf de daaropvolgende maand.

Mogelijkheid 2: 128 dagen per jaar reizen
De tweede mogelijkheid is dat u alleen stopt met het betalen van de reiskostenvergoeding als uw werknemer minder dan 128 dagen per jaar naar de werkplek reist. Als u verwacht dat de werknemer in de loop van het jaar dus weer fulltime naar de werkplek zal reizen en daardoor meer dan 128 keer in 2020 tussen woning en werkplek reist, kunt u de reiskostenvergoeding in de tussentijd gewoon blijven doorbetalen. Let op.  U neemt dan wel het risico dat als de werknemer bijv. uit dienst treedt, de reiskostenvergoeding bovenmatig was en dat deze ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling komt. Tip.  De 128-dagengrens geldt voor een werknemer die vijf dagen per week werkt. Voor een parttimewerknemer mag u deze eis pro rata verlagen.

Versoepeling van de regels?
Er gaan al stemmen op die vragen om een soepele toepassing van de fiscale regels in deze crisissituatie. U kunt er tenslotte ook niets aan doen dat uw werknemers nu minder vaak naar hun vaste werkplek reizen.

Verplicht om reiskosten te vergoeden?
Een veelgestelde vraag is of u verplicht bent om deze reiskostenvergoeding te betalen. Er wordt immers helemaal niet gereisd en zo bespaart u kosten. Daarvoor is het allereerst van belang wat daarover is bepaald in een eventuele cao of individuele arbeidsovereenkomst. Deze laatste kent meestal een bepaling dat bij bijzondere omstandigheden de werkgever bevoegd is om eigenhandig de overeenkomst te wijzigen. Het coronavirus is zeker zo’n bijzondere omstandigheid.U kunt ervoor kiezen om uw werknemers niet langer een onbelaste reiskostenvergoeding te betalen als zij thuiswerken. Dit hoeft echter niet per se meteen. Als u de reiskostenvergoeding blijft doorbetalen, moet u wel goed op de daarvoor geldende fiscale regels letten om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen.

Read more

Bijzonder uitstel van betaling

Als u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Dit kunt u nu ook online doen.

Drie maanden
U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor de periode van drie maanden. U vraagt dan automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend.
Let op
Het is wel van belang om op tijd aangifte te blijven doen. U kunt pas bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u een aanslag heeft ontvangen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Online
U kunt het bijzonder uitstel van betaling nu ook online aanvragen. U moet inloggen met uw DigiD. Er is gekozen voor deze manier van inloggen, omdat dit formulier ook bedoeld is voor zzp’ers en eenmanszaken. Als uw onderneming een rechtspersoon is, dan moet een werknemer of uw adviseur inloggen met zijn eigen DigiD. Klik op onderstaande button.

Uitstel van betaling online aanvragen

Read more

Maatregelen belastingdienst

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.
Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
Belastinguitstel
Bedrijven hoeven op deze manier de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Getroffen ondernemers kunnen namelijk uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen, en de invordering stopt dan direct.
Aangifte inkomstenbelasting
Wij willen u verzoeken uitstel aan te vragen voor de inkomstenbelasting. Uiteraard ontvangen wij graag de brief die u na het aanvragen van het uitstel kunt printen.

Uitstel wil niet zeggen dat we daar gebruik van zullen maken. De kans dat de regering met een collectief uitstel komt is ook nog een mogelijkheid. Uiteraard willen wij daar niet op wachten en u verzoeken dit alvast aan te vragen.

Voor omzetbelasting alsmede vennootschapsbelasting houden wij u ook graag op de hoogte. Zodra wij meer weten houden wij u met separate nieuwsbrieven op de hoogte.
Uitstel aanvragen inkomstenbelasting 2019
Kunt u niet inloggen in Mijn Belastingdienst?
Dan kunt u bellen voor uitstel. Houd uw BSN nummer bij de hand, want dan kan de belastingdienst u sneller helpen.
Bel naar 0800-0543.
Read more