Algemeen
a. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
• levering: hieronder wordt mede verstaan het uitvoeren van werkzaamheden;
• opdrachtnemer: Cubuz Financial Management B.V.;
• opdrachtgever: de (potentiële) opdrachtgever van de opdrachtnemer;
• overmacht: gevallen waarin handelen niet kan worden toegerekend aan de opdrachtnemer.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens voor zover dat op grond van dwingend recht niet is toegestaan. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.

Strekking
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. Naast de specifiek overeengekomen werkzaamheden behelst de opdracht alle handelingen die -gelet op de rechtsverhouding – naar het oordeel van opdrachtnemer dienstig kunnen zijn aan de hiervoor bedoelde werkzaamheden.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Totstandkoming
Voor zover daarvan niet is afgeweken komen overeenkomsten tot stand conform de regels gegeven in het Burgerlijk Wetboek. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

Verplichtingen opdrachtnemer
a. De opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden als goed opdrachtnemer uit te voeren, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De werkzaamheden worden verricht met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen.
c. Indien de werkzaamheden ertoe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, behoort het daadwerkelijk behalen van dit beoogde eindresultaat niet tot de verplichtingen van opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtgever
a. De opdrachtgever dient tijdig en volledig mee te werken aan de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtgever dient alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Vertrouwelijk
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer zal deze verplichting eveneens opleggen aan personen in zijn dienst. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door deze personen.

Samenwerking met derden
a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende, deskundigen inschakelen. b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Tekortkomingen opdrachtnemer
a. De opdrachtnemer is, na voorafgaande ingebrekestelling, verplicht om tekortkomingen om niet te herstellen, mits de herstelwerkzaamheden niet meer omvangrijk zijn dan de oorspronkelijke werkzaamheden waarbij de tekortkoming zich voordeed. Indien de herstelwerkzaamheden meer omvangrijk zijn, is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra werkzaamheden te vergoeden.
b. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van een tekortkoming van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst;
opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Eén en ander onverminderd de hierna omschreven nadere beperkingen.
c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor werkzaamheden welke hebben geleid tot het doen van fiscale aangifte vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
d. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt in elk der navolgende gevallen:
indien de opdrachtgever een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak niet heeft doen begeleiden door de opdrachtnemer,
indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen;
ingeval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming, zonder schriftelijke instemming van de opdrachtnemer, hebben plaatsgevonden door een derde.
e. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever verzuimt gevolg te geven aan zijn wettelijke klachtplicht. Als bekwame tijd in dit verband geldt niet meer dan 1 maand nadat de opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
f. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ter zake wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel toepasselijk eigen risico.

Tekortkomingen opdrachtgever
a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Beëindiging opdracht
a. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen te allen tijde een gegeven opdracht opzeggen met inachtneming van de termijn hierna bedoeld onder c.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
c. Bij iedere beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit een maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
a. Te allen tijde een gegeven opdracht onmiddellijk te beëindigen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;
b. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen -voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten -alvorens opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c. Zijn werkzaamheden op te schorten;
d. De desbetreffende overeenkomst geheel of, voor zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
e. Indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering
a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Retentierecht
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere (digitale) gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht
a. Als gevallen van overmacht gelden in ieder geval: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen
b. In geval van overmacht wordt de levertijd met de duur van de overmacht situatie verlengd en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
f. Voor zover de opdracht niet is geëindigd zal de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht hervatten.

Algemene bepalingen van financiële aard
a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van de prijslijst.
b. De prijslijst kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Declaratie
Tenzij anders is overeengekomen, zal de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Reclamering
a. De reclames dienen schriftelijk binnen 1 maand na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 1 maand na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.
c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

Betaling
a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
b. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten.
c. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.

Geschillen
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene voorwaarden

Contact

015 3333 001
info@bedrijfs-admin.nl
www.bedrijfs-admin.nl

beconnummer: 721359
kvk-nummer: 72883707

vestiging administratie
bredewater 26
2715 ca zoetermeer

vestiging advies/coaching
rijksstraatweg 6a
2635 AC den hoorn